Ajudes directes per l’activació econòmica

L’Ajuntament de Marratxí, per pal·liar els efectes econòmics de la pandèmia en el teixit productiu i social del municipi, ha mobilitzat juntament amb el Consell i el Govern, 927 mil euros per ajudes a comerços i autònoms.

Aquesta partida es destinarà a aquells establiments i autònoms que la COVID-19 els hi hagi afectat de forma negativa a la seva activitat econòmica.

Amb aquestes ajudes, es vol minimitzar els efectes de la pandèmia i aconseguir que es produeixi una normalització en l’activitat econòmica local, conservant d’aquesta manera el teixit empresarial i laboral local.

Consultes a:

  • pie@marratxi.es

  • tlf 971100444

A qui van dirigides?

Podran ser beneficiàries de la subvenció les persones físiques i jurídiques (empreses i autònoms) que hagin vist afectades les seves xifres de negoci per les restriccions aprovades per aturar l’expansió de la COVID-19.

També podran ser beneficiaris les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat que, fins i tot mancant de personalitat jurídica, tinguin establert en el seu document constitutiu, associatiu o similar la seva finalitat d’intervenir en el tràfic mercantil.

Terminis d’inscripció i quantia de les ajudes

El termini per a la presentació de sol·licituds serà fins el 25 de juny, degut a una prorroga.

Els possibles beneficiaris podran sol·licitar fins al 100% del total de les despeses que aportin per a la seva subvenció, fins a un import màxim individualitzat per persona o entitat beneficiària de:

1. Empreses amb menys de 5 treballadors: 1.000,00 euros
2. Empreses amb entre 5 i 15 treballadors: 1.500,00 euros
3. Empreses amb més de 15 treballadors: 2.000,00 euros
4. Empreses relacionades amb la creació, producció, distribució i exhibició cultural i/o artesanal: 2.000,00 euros

Requisits per accedir a les ajudes

Les persones/entitats interessades en aquesta subvenció hauran d’acomplir una sèrie de requisits:

a) Tenir el seu domicili fiscal i la seva activitat en el municipi de Marratxí. S’entendrà per “domicili fiscal” l’últim que figuri com a tal en l’Impost d’Activitats Econòmiques (Apartat I del model 840, casella 122 dels models 036/037, etc).

b) Comptar amb el corresponent títol habilitant municipal per a exercir l’activitat, o haver-ho sol·licitat abans de l’inici de l’estat d’alarma. En el cas d’arrendaments o despeses d’hipoteca, ha de ser per al qual se sol·liciti la subvenció.

c) Haver presentat declaració censal d’alta en l’Impost d’Activitats Econòmiques i en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi (treballadors autònoms). Les persones jurídiques, a més, hauran d’estar adequadament constituïdes i inscrites en els registres públics pertinents.

d) El representant legal de l’entitat no ha de trobar-se inhabilitat per a contractar amb les administracions públiques, o per a obtenir subvenció d’aquestes, i ha d’estar facultat per a actuar en el seu nom.

e) Estar al corrent del pagament de les obligacions tributàries locals, autonòmiques i estatals, tant en el moment de la sol·licitud com en el moment del pagament de l’ajuda.

No obstant l’anterior, podran ser beneficiaris d’una subvenció aquells sol·licitants que comptin únicament amb deutes tributaris o amb la Seguretat Social derivades de les mesures per a evitar la propagació de la COVID-19, sempre que la destinin íntegrament a saldar aquests deutes. En aquest cas, ha d’emplenar-se el document Annex 7 (autorització de pagament en nom de tercer), acompanyant documentació justificativa de les quantitats a liquidar. S’entendran que són deutes derivats de la COVID-19 aquelles que s’hagin produït amb posterioritat a la declaració del primer estat d’alarma (14 de març de 2020).

Segons el que s’estableix en els arts. 18.1.e) i 19.2 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions, no es consideren deutes tributaris aquelles sobre els quals s’hagi sol·licitat un ajornament o un fraccionament, o quan aquestes es trobin suspeses d’execució (per exemple, per haver-se recorregut).

f) Haver justificat qualsevol subvenció que els hagi estat concedida amb anterioritat per l’Ajuntament de Marratxí, sempre que hagi finalitzat el corresponent termini de justificació.