Normativa vehicles de mobilitat personal

Gràcies a l’impuls que s’ha donat en l’àmbit municipal a la mobilitat sostenible, s’està observant un ús creixent de la bicicleta com a mètode de transport i una irrupció exponencial en la via pública, dels anomenats vehicles de mobilitat personal, d’ara endavant *VMP, per les seves reduïdes dimensions, plegables i lleugers.

Així doncs, a causa de la proliferació dels VMP, en els espais públics del nostre municipi, s’ha considerat convenient l’elaboració d’una normativa pròpia del municipi per a regular les condicions d’ús i circulació. Així, amb la present regulació es pretén garantir el gaudi de les vies i espais públics, sense que determinats aparells suposin un perjudici a la tranquil·litat i a la seguretat de la ciutadania i veïnatge del nostre municipi. La finalitat, no és una altra, que afavorir la seguretat viària i garantir que la circulació d’aquests vehicles es realitzi d’una forma adaptada i segura, fent-la compatible amb els diferents usos de les vies públiques del municipi de Marratxí.

Les normes d’aquesta Ordenança obliguen a les persones titulars i a les persones usuàries de les vies i espais públics de titularitat municipal, i de les vies privades de servitud o concurrència pública dins del terme municipal de Marratxí.

Vehicle d’una o més rodes dotat d’una única plaça i propulsat exclusivament per motors elèctrics que poden proporcionar a aquest una velocitat màxima per disseny compresa entre 6 i 25 km/h.

Els vehicles de mobilitat personal requeriran, per a poder circular, el certificat de circulació que garanteixi el compliment dels requisits tècnics exigibles per la normativa nacional i internacional recollits en el seu manual de característiques, així com la seva identificació.

· L’edat mínima permesa per a circular amb un vehicle de mobilitat personal per les vies i espais públics és de 14 anys.

· Solament es permet l’ús unipersonal dels VMP.

· S’haurà de circular amb la diligència i precaució necessàries per a evitar danys propis o aliens, evitant posar en perill a la resta de persones que usin la via, especialment quan travessin una calçada per un pas de vianants, que hauran de fer-lo baixant-se del vehicle.

· Queda prohibit circular superant les taxes d’alcohol establertes per la normativa general de tràfic o sota la influència de drogues, estupefaents o substàncies psicotròpiques.

· Es prohibeix la circulació dels VMP per: voreres, vies interurbanes, autopistes i autovies.

· En els nuclis urbans on existeixi carril bici, circularan obligatòriament per aquest abans que per la calçada.

· Quan només puguin circular per la calçada, ho faran exclusivament en zones declarades com a Zona 30 o 20.

· Han de respectar en tot moment les normes generals de circulació.

· Els persona usuàries de VMP hauran de portar armilla, trinxa o element reflector i d’alta visibilitat que envolti el cos.

· Aquests vehicles hauran de disposar de timbre, sistema de frenat, llums i elements reflectors degudament homologats.

· No es permet circular utilitzant cascos o auriculars.

· No podran portar amb si mercaderies o objectes que impedeixin la pròpia llibertat de moviments.

· No podran circular portant animals.

Es recomana als persona usuàries de VMP tenir contractat una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi, com a mínim, un import de 150.000 euros.

· Només podran estacionar en les zones reservades per a bicicletes i llocs específicament habilitats per a aquest fi.

· Queda prohibit estacionar davant de zones de càrrega i descàrrega, en llocs reservats a altres persona usuàries, estacionaments habilitats per a persones amb mobilitat reduïda, zones d’estacionament prohibit, sortides d’emergència, parades de transport públic, passos de vianants, accessos a col·legis i centres mèdics.

Les infraccions als preceptes regulats en aquesta Ordenança es classifiquen en lleus, greus i molt greus, recaient la responsabilitat directament en la persona autora del fet susceptible d’infracció.

Les infraccions qualificades en aquest article com a lleus seran sancionades amb multes de 100 euros, les infraccions qualificades de greus se sancionaran amb multes de 200 euros, i les infraccions qualificades com molt greus se sancionaran amb multes de 500 euros, a excepció de les infraccions per circulació sota els efectes de l’alcohol o de drogues, que es regirà pel que es disposa en el Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Viària.