Una vegada publicada avui en el BOIB, des de demà, dia 4 d’octubre, queda oberta la convocatòria de sol·licitud d’ajudes per a la compra de llibres per al curs escolar 2019-20, que un any més ha posat en marxa l’àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament. Per tant, el termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà demà i conclourà dia 24 d’octubre: és a dir 15 dies hàbils a partir de la publicació en el BOIB.

 

Les ajudes tenen la finalitat de donar suport econòmic a la despesa que suposa l’adquisició́ de llibres de text  i material escolar a les famílies del municipi de Marratxí, especialment a famílies amb una situació econòmica precària. Les podran sol·licitar el pare, la mare o el tutor legal empadronats a Marratxí en representació de l’alumne empadronat també a Marratxí i matriculat a qualsevol curs d’Educació Primària, Secundària Obligatòria o Formació Professional Bàsica a un centre públic o concertat  en aquest curs escolar. La unitat familiar no pot superar determinats límits d’ingressos en l’exercici fiscal de l’any 2018 (calculat percentualment del rendiment net de la base imposable general) per poder beneficiar-se d’aquestes ajudes.

 

Els imports individuals de les ajudes seran de 100 euros per alumne/a de Primària; i de 150 euros en el cas que l’alumne/a en qüestió cursi Secundària o Formació Professional. Globalment, les ajudes es finançaran a càrrec del Pressupost municipal del present exercici, fins a un import màxim de 25.000 euros, a càrrec de la partida d’ajudes puntuals.

 

L’objecte d’aquesta convocatòria és l’atorgament d’ajudes per a l’adquisició́ de llibres de text (o material substitutiu com ara documents, fotocòpies o  software educatiu) i material escolar de l’alumnat d’educació primària, secundària o formació professional bàsica per al curs escolar 2019-2020. 

 

Al mateix temps, la convocatòria pretén estimular la implantació en el municipi de la reutilització de llibres, amb els objectius de fomentar els valors de conservació responsable del material i dels llibres, la solidaritat i la capacitat de saber compartir els recursos disponibles. Amb aquesta finalitat, es constituirà un fons municipal de llibres, que serà gestionat des de l’àrea de Serveis Socials.

 

Les sol·licituds es formalitzaran en l’imprès establert a tal fi que se podrà descarregar de la web municipal (http://old.marratxi.es)  i/o recollir en aquests punts:

 

Àrea de Serveis Social c/ Balanguera, 12. Sa Cabana. 971 794279.

OAC. Avinguda Antoni Maura, 56. Pont d’Inca. 971 795145.

OAC. c/ Cabana, 57. Sa Cabana. 971 794643.

Registre General de l’Ajuntament de Marratxí. Camí de n’Olesa, 66 – Sa Cabaneta. 971788100.

 

Una vegada complimentades, s’han de lliurar a qualsevol dels registres municipals. 

 

Les bases completes es poden consultar aquí.