Amb la publicació a la web municipal, queda obert el període de presentació de sol·licituds per optar a les subvencions municipals per al 2019, en els distints capítols en què estan convocades, que són: Esports, Cultura, Educació, Joventut, Gent Gran, Participació Ciutadana, Serveis Socials, Mobilitat i Transport i Medi Ambient. 

Atès que són 15 dies hàbils des de la publicació de les Bases a la web municipal, el termini de presentació de sol·licituds acaba el dia 28 de novembre.

Com diu el document ‘Pla Estratègic de Subvencions 2019-2022’, l’Ajuntament de Marratxí concedirà subvencions a favor de les persones o entitats privades amb la finalitat de fomentar la realització d’activitats d’utilitat pública o interès social o per promoure la consecució de fins públics atribuïts a la competència local.

Les formes jurídiques admissibles per ostentar la condició de beneficiari són les que estableix l’article 11 de la Ley General de Subvenciones, i que es concretarà en les respectives bases reguladores.

L’objectiu global de la convocatòria és fomentar el suport a les associacions i altres entitats sense finalitat lucrativa que promoguin projectes i activitats destinats als ciutadans i ciutadanes del municipi de Marratxí. Aquests objectius es concreten de la següent manera:

 • Promocionar en aquestes associacions i entitats la responsabilitat en allò públic, fomentant la corresponsabilitat en l’organització d’accions i projectes conjuntament amb l’administració local.
 • Promocionar i fomentar els valors cívics, de convivència ciutadana, de cohesió i de compromís en l’esdevenir del municipi de Marratxí.
 • Incentivar d’una manera clara els projectes i activitats innovadores que aportin un valor afegit a la comunitat o que posin en valor el nostre patrimoni local.
 • Afavorir aquelles activitats que promoguin i singularitzin el municipi de Marratxí en alguna manifestació artística.
 • Afavorir, fomentar i vetllar pel manteniment i la difusió de les manifestacions culturals.
 • Col·laborar en l’impuls i manteniment dels projectes de les entitats joves.
 • Fomentar el paper de les entitats juvenils com a entitats que ofereixen serveis a la població jove del municipi.
 • Incentivar la implicació del teixit associatiu en els òrgans de participació del municipi.
 • Col·laborar en l’impuls de projectes que explorin noves formes de millorar la convivència i participació Ciutadana.
 • Donar suport a la tasca de les entitats, associacions i centres educatius que treballen en l’àmbit de la promoció de l’educació.
 • Incentivar els projectes sortits de les AMPAs que donin un valor afegit al projecte educatiu de cada centre o que puguin crear complicitats entre elles.
 • Reconèixer als esportistes o als clubs de Marratxí que destaquin en les seves modalitats respectives.
 • Fomentar l’esport com a eina cohesionadora, integradora i educadora.
 • Donar suport al tercer sector i a les entitats socials que treballen a l’àmbit social amb incidència al nostre municipi.
 • Promoure activitats socioculturals, d’activitat física i psíquica per assolir l’envelliment actiu de la nostra Gent Gran.

 

Consulta les bases aquí