Cartera de Serveis Socials

La Cartera Municipal de Serveis Socials de l’Ajuntament de Marratxí  neix amb la voluntat de donar a conèixer els Serveis Socials de l’Ajuntament de Marratxí i difondre els recursos i ajuts que aquest servei posa a disposició dels ciutadans i de les ciutadanes del municipi.

Recull tots els serveis que des de l’àrea de Serveis Socials es posen a l’abast dels ciutadans i de les ciutadanes per donar resposta a les necessitats socials de les persones, millorar el seu benestar i integració social, i contribuir a la prevenció de les problemàtiques socials.

La publicació d’aquesta cartera de serveis garanteix el dret a la informació sobre els serveis socials comunitaris bàsics de competència municipal i, a la vegada, s’ordena i configura com un conjunt de serveis, prestacions, tràmits i actuacions de prevenció, atenció i promoció social que es presten directament des de l’Ajuntament i en col·laboració amb les entitats del tercer sector.

En algunes prestacions/serveis la persona usuària ha de pagar part de la prestació. És el que es coneix com a copagament.

També indica quines prestacions són garantides, és a dir, s’atorguen quan es compleixen els requisits fixats per la Llei de serveis socials, i quines no són garantides: depenen de la disponibilitat pressupostària i, per tant, s’estableixen criteris de prioritat per atorgar-les.

La Cartera Municipal de Serveis Socials conté una descripció organitzativa dels serveis socials comunitaris bàsics de l’Ajuntament, com a punt d’accés immediat al sistema públic de serveis socials i proper a la ciutadania.

Àrea de Serveis Socials

971 79 42 79

C/ Balanguera (sa Cabana)

 Es un servei que facilita informació, orientació i assessorament amb relació als drets i els recursos socials existents a les distintes Administracions, a les actuacions socials a que poden tenir accés i a les derivacions necessàries cap a altres serveis especialitzats. Es la porta d’entrada als serveis socials municipals i a la xarxa pública de serveis socials.

En aquest servei es duen a terme les primeres atencions i prestacions, així com els contactes de gestió amb la resta de recursos socials. S’ha de passar per aquest servei abans que per qualsevol altre.

Descripció

Atenció professional realitzada per treballadors/es socials del Serveis Socials municipals per capacitar les persones en habilitats personals i competències que els permetin resoldre autònomament les seves dificultats socials. És un servei que dóna suport en situacions de necessitat personals, familiars o socials, amb l’objectiu de fomentar les potencialitats i l’autonomia de les persones.

 

Funcions

L’atenció social  té dues funcions:

-Preventiva: impedint el desenvolupament de factors de risc i potenciant els de protecció.

-Insertora: intentant solucionar les situacions de dificultat social o risc d’exclusió social.

Perfils

 • Persones amb necessitat d’informació, orientació i derivació.
 • Persones/famílies amb dificultats econòmiques.
 • Persones amb dificultats d’habitatge.
 • Persones/famílies amb dificultats de convivència i/o relació.
 • Infants/adolescents en situació de risc de desatenció.
 • Infants/joves en situació de maltractament.
 • Violència de gènere.
 • Persones amb discapacitat.
 • Persones amb dificultats d’inserció social per addiccions.
 • Persones immigrants amb dificultats d’integració social.
 • Persones majors.
 • Persones amb dificultats d’integració laboral per problemàtica social.

 

 

Atencions que ofereix

 1. Informació i/o orientació i assessorament sobre recursos i prestacions socials.
 2. Intervenció i tractament social, realitzant un pla de feina per:
 • Millorar les habilitats personals a través de l’aprenentatge en la resolució de conflictes, capacitació en la presa de decisions, adquisició d’habilitats d’autocura.
 • Millorar les habilitats de criança, de relació intrafamiliar, capacitar per la gestió econòmica, atenció a les persones dependents.
 • Facilitar l’accés a itineraris formatius, laborals, habilitats de recerca de feina, facilitar l’accés a recursos específics formatius-laborals.
 • Incrementar la participació en activitats de la comunitat i la xarxa de suport familiar.
 • Disminuir situacions de risc.
 • Millorar la situació econòmica.

Canal d’accés

-Directament la persona/família

-Interprofessionalitat

-Derivació entitats o serveis

-Veïns o altres

Localització del servei

Unitat de Treball Social i Punts d’Atenció Social dels serveis socials comunitaris bàsics

Horari d’atenció

De dilluns a divendres de 9 a 14 hores

Tipus de servei: servei social comunitari bàsic

Entitat proveïdora: administració local

Equipaments/equips professionals: unitats de treball social (UTS) i punts d’atenció social dels serveis socials comunitaris bàsics

Ràtios i perfils professionals: les ràtios seran les que es determinin en el decret de principis generals dels serveis socials comunitaris bàsics.

Estàndards de qualitat: els que es defineixen en el pla de qualitat dels serveis socials de Marratxí.

Garantia de la prestació: prestació garantida

Legislació i documentació de referència

Llei 4/2009 de Serveis Socials de les Illes Balears

Pla de millora dels serveis socials de Marratxí 2016

Reglament municipal de la Unitat de Treball Social de l’Ajuntament de Marratxí

Descripció

-Grups d’habilitats socials i de relació

-Grups d’habilitats parentals

-Grups d’habilitats de criança

-Grups d’autoestima

 

Funcions

Prevenció i intervenció social, socioeducativa i/o psicològica des d’una perspectiva grupal.

Perfils

Població amb intervenció en alguns dels circuits d’atenció professional individual-familiar.

 

Atencions que ofereix

Sessions de treball grupal definides segons cada projecte.

Canal d’accés

Unitat de Treball Social i Punts d’Atenció Social dels serveis socials comunitaris bàsics.

Horari: De dilluns a divendres de 9 a 14 hores i horabaixes segons necessitats del grup.

Tipus de servei: servei social comunitari bàsic

Entitat proveïdora: administració local

Equipaments/equips professionals: unitat de treball social (UTS) i punts d’atenció social dels serveis socials comunitaris bàsics

Ràtios i perfils professionals: les ràtios seran les que es determinin en el decret de principis generals dels serveis socials comunitaris bàsics.

Estàndards de qualitat: els que es defineixen en el pla de qualitat dels serveis socials de Marratxí.

Garantia de la prestació: prestació garantida.

Legislació i documentació de referència

Llei 4/2009 de Serveis Socials de les Illes Balears

Pla de millora dels serveis socials de Marratxí 2016

Reglament municipal de la Unitat de Treball Social de l’Ajuntament de Marratxí

Descripció

Projecte d’intervenció comunitària que té la finalitat de fomentar la recerca de solucions a dificultats socials que hi ha a un territori concret. Una recerca que es fa des  de la participació i implicació dels professionals de l’equip d’intervenció Comunitària ( treballadors socials, educadors, sociòleg), tècnics d’altres serveis, veïnats i entitats.

Funcions

Accions conjuntes i consensuades entre entitats, serveis i persones residents al municipi per millorar la qualitat de vida i convivència social de la comunitat.

Perfils

-Població general

-Persones i famílies en situació de dificultat social

-Entitats i serveis

Atencions que ofereix

Intervenció comunitària en qualsevol nucli del municipi que pot dirigir-se a tots els sectors de població o a un de concret:

 • Coneixement previ inicial de la comunitat mitjançant prospeccions i estudis sociològics
 • Diagnòstic comunitari participatiu
 • Planificació i execució conjunta d’actuacions (entitats, serveis, i persones del nucli)
 • Avaluació continuada i ajustament de les fites a assolir

Canal d’accés

Equip d’Atenció Social Comunitària

Horari d’atenció

De dilluns a divendres de 9 a 14 hores, horabaixes i caps de setmana segons les característiques de l’activitat.

Tipus de servei: servei social comunitari bàsic

Entitat proveïdora: administració local

Equipaments/equips professionals: unitats de treball social (UTS) dels serveis socials comunitaris bàsics

Ràtios i perfils professionals: les ràtios seran les que es determinin en el decret de principis generals dels serveis socials comunitaris bàsics.

Estàndards de qualitat: els que es defineixen en el pla de qualitat dels serveis socials de Marratxí.

Garantia de la prestació: prestació garantida

Legislació i documentació de referència

Llei 4/2009 de Serveis Socials de les Illes Balears

Pla de millora dels serveis socials de Marratxí 2016

Reglament municipal de la Unitat de Treball Social de l’Ajuntament de Marratxí

Definició

Ajudes adreçades a la cobertura de les necessitats bàsiques de les persones i/o famílies de forma paral·lela a una intervenció professional i segons un pla de treball.

Estan regulades en el Reglament de prestacions econòmiques de caràcter social aprovat pel Ple de l’Ajuntament.

Funció

Donar un suport econòmic puntual a persones i/o famílies en situació de dificultat, com a part d’un procés d’intervenció i d’integració social.

Perfils

Persones i famílies que siguin atesos pels serveis socials municipals.

Atencions que ofereix

En funció de les necessitats bàsiques les prestacions econòmiques s’agrupen en diferents tipus per donar cobertura a:

Necessitats bàsiques d’alimentació, higiene, roba i calçat:

 • Ajudes per alimentació i necessitats bàsiques de subsistència: targeta moneder.
 • Ajudes per productes d’higiene i neteja.
 • Ajudes per alimentació infantil e higiene/lactància.
 • Roba i calçat: cobertura mitjançant la col·laboració amb altres recursos de la comunitat i cobertura també en els casos en què es necessiti roba especial laboral segons valoració i situació

Carència o insuficiència de recursos econòmics per l’accés o manteniment de l’habitatge habitual i/o de les despeses derivades del mateix:

 • Garantir els subministraments bàsics d’aigua, gas i electricitat.
 • Lloguers endarrerits i ajudes per lloguer d’habitatge habitual, quan existeixin garanties de continuïtat en la mateixa
 • Despeses per fer front a la pèrdua temporal o permanent de l’habitatge per desnonament, ruïna, higiene, catàstrofe o altres causes de força major.
 • Ajuts a allotjaments temporals (puntuals i/o transitoris) en casos d’extrema necessitat i situacions d’emergència social.
 • Despeses puntuals per facilitar l’accés o manteniment de l’habitatge de lloguer com : avançament de fiances, avals, etc.

Prevenció i manteniment de la salut i atenció sanitària:

 • Ajudes per medicaments vitals i d’urgència no coberts per la sanitat pública: sempre que sigui per prescripció mèdica.
 • Ajudes per ortopèdies i pròtesis no coberts per la sanitat pública, per prescripció facultativa

Desplaçaments habituals per necessitats formatives o d’atenció sanitària:

 • Ajudes al transport sempre que els desplaçaments estiguin motivats per activitats de formació o d’activació en el mercat de treball.

Desplaçaments per atenció sanitària sempre i quan no estigui cobert pel sistema sanitari.

Prestacions econòmiques adreçades a la utilització de serveis educatius:

 • Ajudes de menjador escolar complementàries al sistema educatiu.
 • Beques i ajudes per l’escolarització a l’Educació infantil 0-3 anys (escoles infantils municipals i privades).
 • Ajudes per a material escolar i llibres.
 • Ajudes individuals al transport escolar.
 • Ajudes per a activitats extraescolars i de lleure al llarg del curs escolar.

Prestacions per la realització d’activitats socioculturals i esportives.

 • Escoles d’estiu
 • Campaments
 • Campus esportius
 • Activitats en centres culturals
 • Activitats esportives

Altres conceptes: ajudes per l’atenció de situacions d’urgent i greu necessitat que no puguin ser ateses per cap dels conceptes prevists anteriorment.

Destinataris

Persones i /o famílies que tenen dificultats per a cobrir les seves necessitats personals bàsiques.

Documentació a aportar

La documentació que requereixi el/la professional de referència.

 

Canal d’accés

Professionals dels serveis socials comunitaris bàsics

 

Tipus de servei: servei social comunitari bàsic

 

Garantia de la prestació

Es concedeix amb la valoració professional prèvia sobre la reducció i insuficiència d’ingressos i la normativa municipal.

Legislació i documentació de referència

Llei 4/2009 de Serveis Socials de les Illes Balears

Pla de millora dels serveis socials de Marratxí 2016

Reglament municipal de la Unitat de Treball Social de l’Ajuntament de Marratxí

Reglament de regulació de les prestacions econòmiques i materials de caràcter social de l’Ajuntament de Marratxí

Descripció

Servei de distribució d’aliments a les famílies que pateixen dificultats econòmiques i necessiten suport en l’adquisició de productes de primera necessitat.

Funcions

Repartir els aliments procedents del Banc d’aliments entre les famílies derivades dels serveis socials comunitaris bàsics.

Perfils

Persones o famílies usuàries dels Serveis Socials.

Atencions que ofereix

Distribució d’aliments envasats, aliments infantils, articles d’higiene personal i neteja de la llar per millorar la qualitat de vida de les persones amb manca de recursos.

Requisits

Estar en situació de necessitat i ser derivat/da per un professional dels serveis socials comunitaris bàsics.

 

Canal d’accés

Derivació d’un tècnic dels serveis socials comunitaris bàsics mitjançant el protocol establert per aquesta finalitat.

Localització del servei

Local de l’antiga rectoria de Pòrtol i Seu d’entitats socials de sa Cabana.

Local de serveis socials del carrer Balanguera.

Horari d’atenció

Cada dijous de 17’00 a 19’30 a la Seu d’entitats socials del carrer Balanguera, 11.

Cada dos dijous de 18’00 a 19’30 a l’antiga Rectoria de Pòrtol, carrer Albert Castell (mestre), 18. Pòrtol.

Els serveis d’atenció domiciliària constitueixen un conjunt organitzat i coordinat d’accions que es fan a la llar de l’usuari/ària i/o en el seu entorn, adreçades a proporcionar atencions personals, atencions de caràcter puntual i/o urgent, ajuda a la llar i suport social a aquelles persones o famílies amb situació de manca d’autonomia personal, dificultats de desenvolupament o amb problemàtiques familiars especials, les quals els impedeixen fer les tasques habituals de la vida quotidiana. Els objectius d’aquests serveis són desenvolupar tasques assistencials, preventives i educatives, mantenir l’usuari/ària en el seu medi i millorar-ne la qualitat de vida.

Descripció

Conjunt de tasques realitzades al domicili de la persona/família adreçades al suport i/o millora de situacions generades per la manca d’autonomia física i/o psíquica, així com a atendre les situacions de dependència reconeguda.

Funcions

-Estimulació i potenciació de l’autonomia personal i la integració en el medi habitual de vida, evitant l’aïllament.

-Detecció i/o prevenció de situacions de crisi personal, familiar, de risc i/o d’aïllament personal.

-Afavorir un marc de convivència saludable i una relació positiva amb l’entorn.

-Prevenció d’internaments innecessaris o no desitjats.

-Potenciació i adquisició d’hàbits i habilitats que millorin la seva seguretat, condicions i qualitat de vida.

-Donar atenció d’àmbit domèstic que suposi un recolzament personal o social necessari.

-Promoure i fomentar l’adequació de l’habitatge a les necessitats de la persona atesa.

Perfils

Gent gran, persones discapacitades, malalts i famílies en risc social i persones en situació de dependència reconeguda quan així ho estableixi el programa individual d’atenció ( PIA).

Atencions que ofereix

1.Assistencial: cobrir necessitats relacionades amb la cura personal quan la persona no es pot valer per ella mateixa (mobilitzacions, higiene personal, canvi de bolquers…)

 1. De suport: es cobreixen necessitats de tipus emocional oferint suport afectiu (confiança, canvis positius, reafirmar i acompanyar en els processos quotidians…).
 2. Curativa-rehabilitadora: ajudar a atendre les necessitats mèdiques i sanitàries de l’usuari/a (revisions, control vacunes, corregir mals hàbits, règims alimentaris…).
 3. Preventiva: detecció de comportaments, situacions de crisi, hàbits i actituds. Intervenció en situacions d’hospitalitzacions. Evitar l’aïllament, situacions de soledat.
 4. Orientativa-educadora: donar informació suficient a l’usuari perquè pugui decidir. Ajudar a adquirir o reforçar hàbits positius, provocant actituds que fomentin l’autonomia. Fer reflexionar a l’usuari perquè introdueixi elements de canvi a la seva vida quotidiana.
 5. Domèstiques: suport en el manteniment de la neteja de la casa, organització roba, compra…
 6. D’acompanyament: visites mèdiques, gestions, mobilitzacions fora del domicili,…

Requisits

-Trobar-se en situacions de pèrdua o disminució d’autonomia i/o vulnerabilitat social i/ó

tenir un grau de Dependència reconegut.

Durada

-La durada serà la que acordi el/la professional després de l’estudi i la valoració amb la persona usuària.

-La situació de la persona usuària i la intervenció dins el domicili s’anirà valorant de forma continua.

Documentació obligatòria

 1. Sol·licitud segons model oficial
 2. Fotocòpia del DNI
 3. Fotocòpia de la targeta sanitària
 4. Informe mèdic sobre l’estat de salut de la persona usuària

5.Certificat pensió

 

Documentació per valorar el dret a bonificació

6.Certificat de convivència

 1. Documents acreditatius dels ingressos de tots els membres de la unitat familiar (nòmines, pensions, prestacions, ingressos bancaris, etc.) o declaració jurada dels ingressos.
 2. Fotocòpia de la darrera declaració d’IRPF de tots els membres de la unitat familiar, o bé certificació de no estar obligat/da a fer-la.
 3. Fotocòpia del document bancari a nom del titular de la prestació, on figurin les dades referents al banc i al número de compte corrent.
 4. Fotocòpia dels rebuts de lloguers per ser propietari/ària de béns immobles.
 5. Fotocòpia dels rebuts de despeses de lloguer o hipoteca
 6. Altres documents considerats importants per la valoració.

 

Canal d’accés

-Directament la persona/família

-Interprofessionalitat

-Derivació d’entitats o serveis

-Veïns o d’altres

 

Horari d’atenció

-Dilluns a divendres, de 7’30 a 15’00 hores

-Excepcionalment dissabtes de 8’00 a 12’00 hores

Tipus de servei: servei social comunitari bàsic

Entitat proveïdora: administració local i Conselleria de Benestar Social i Cooperació, subsidiàriament per a persones en situació de dependència.

Equipaments/equips professionals: les que s’estableixen en el decret 86/2010, de 25 de juny i en el decret de serveis socials comunitaris bàsics

 

Ràtios i perfils professionals: les que s’estableixen en el decret 86/2010, de 25 de juny i en el decret de serveis socials comunitaris bàsics.

Estàndards de qualitat: els que es defineixen en el pla de qualitat dels serveis socials de Marratxí i en el decret de ràtios professionals.

Garantia de la prestació: prestació garantida

Copagament: sí, segons Decret 84/2010 i normativa municipal

El preu del servei d’ajuda a domicili municipal és el que està establert a l’Ordenança Fiscal vigent. Aquesta també estableix un barem econòmic per determinar en quines circumstàncies les persones usuàries resten exemptes total o parcialment del copagament del servei.

Legislació i documentació de referència

– Llei 4/2009, d’11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears.

– Ordenança reguladora del servei d’ajuda a domicili i de menjar a domicili.

– Llei 39/2006 de 14 de desembre de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.

Descripció

És un servei dirigit a les persones majors i/o amb dificultats d’autonomia que consisteix en la provisió de menús elaborats i la seva distribució en els domicilis particulars.

Funcions

 • Millorar la qualitat de vida de les persones grans, facilitant la permanència durant més temps en el seu entorn i evitant internaments.
 • Contribuir a proporcionar una alimentació adient a les persones ateses, afavorint la prevenció de possibles problemes de salut derivats d’una alimentació insuficient o d’una dieta inadequada.
 • Prevenir situacions d’aïllament i/o soledat.

Perfils

– Majors de 65 anys amb problemàtica greu de salut i/o amb limitacions importants de l’autonomia, presentant dificultats físiques o psíquiques per poder elaborar el menjar.

-Persones amb discapacitat física, amb valoració prèvia de l’organisme competent, que es trobin en la mateixa situació que el col·lectiu anterior.

– Excepcionalment, el Servei podrà adreçar-se a altres col·lectius que es troben temporalment amb una situació de dificultat per atendre les necessitats nutricionals per malalties greus, períodes de convalescència sense familiars, o altres situacions de limitació temporal de l’autonomia.

 

 

 

 

 

Atencions que ofereix

 1. Provisió de menú al domicili dels beneficiaris. Aquest servei es realitza els dilluns, dimecres, divendres i dissabtes, amb cada una d’aquestes entregues també s’entregarà el menú del dia següent (dimarts, dijous i diumenge) de 8.30 a 13.00h. En cas de què algun dels dies en què hi ha repartiment fos festiu, l’entrega es realitzarà el dia laborable anterior.
 2. Diferents tipus de menús per adaptar-se a les necessitats dietètiques de les persones beneficiàries. Tant el dinar (primer i segon plat, pa i postres) com el sopar (un plat i postres) es presentaran amb les diferents dietes.
 3. Dos dies per setmana es distribuirà un litre de llet per a cada persona beneficiària.
 4. El servei s’oferirà en diferents modalitats: pel que fa al contingut (servei complet dinar-sopar) o sols dinar; freqüència (diària o dies concrets a la setmana) i durada (servei temporal o permanent).

Requisits

-Persones empadronades a Marratxí.

-Tenir limitacions d’autonomia funcional amb dificultats físiques o psíquiques per  elaborar el menjar.

-Disposar d’un microones. En el cas que la persona usuària no en tengui, Creu Roja n’ofereix un en depòsit.

-A l’hora de l’entrega del menjar, hi ha d’haver una persona al domicili. Si no és possible es pot facilitar un domicili alternatiu.

Documentació obligatòria

 1. 1. Sol·licitud segons model oficial
 2. Fotocòpia del DNI
 3. Fotocòpia de la targeta sanitària
 4. Informe mèdic sobre l’estat de salut de la persona usuària

5.Certificat pensió       

6.Certificat de convivència

 

Documentació per valorar el dret a bonificació

 1. Documents acreditatius dels ingressos de tots els membres de la unitat familiar (nòmines, pensions, prestacions, ingressos bancaris, etc.) o declaració jurada dels ingressos.
 2. Fotocòpia de la darrera declaració d’IRPF de tots els membres de la unitat familiar, o bé certificació de no estar obligat/da a fer-la.
 3. Fotocòpia del document bancari a nom del titular de la prestació, on figurin les dades referents al banc i al número de compte corrent.
 4. Fotocòpia dels rebuts de lloguers per ser propietari/ària de béns immobles.
 5. Fotocòpia dels rebuts de despeses de lloguer o hipoteca
 6. Altres documents considerats importants per la valoració.

 

Canal d’accés

Presentació de sol·licitud segons model oficial a qualsevol registre de l’Ajuntament de Marratxí.

 

 

 

 

Horari d’atenció

Distribució domiciliària els dilluns, dimecres, divendres i dissabtes; amb cada una d’aquestes entregues també s’entregarà el menú del dia següent (dimarts, dijous i diumenge) de 8.30 a 13.00h. En cas de què algun dels dies en què hi ha repartiment fos festiu, l’entrega es realitzarà el dia laborable anterior.

Tipus de servei: servei social comunitari bàsic

Entitat proveïdora: administració local

Equipaments/equips professionals: les que s’estableixen en el decret 86/2010, de 25 de juny i en el decret de serveis socials comunitaris bàsics

 

Ràtios i perfils professionals: les que s’estableixen en el decret 86/2010, de 25 de juny i en el decret de serveis socials comunitaris bàsics.

Estàndards de qualitat: els que es defineixen en el pla de qualitat dels serveis socials de Marratxí i en el decret de ràtios professionals.

Garantia de la prestació: prestació garantida

Copagament: sí, segons normativa municipal

El preu del servei de menjar a domicili municipal és el que està establert a l’Ordenança Fiscal vigent. Aquesta també estableix un barem econòmic per determinar en quines circumstàncies les persones usuàries resten exemptes total o parcialment del copagament del servei.

Legislació i documentació de referència

-Plec de prescripcions tècniques del servei municipal de menjar a domicili

– Llei 4/2009, d’11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears.

– Ordenança reguladora del servei d’ajuda a domicili i de menjar a domicili.

Definició

És un servei permanent que, a través d’un dispositiu connectat a la xarxa telefònica, permet la comunicació des del domicili amb una central de recepció de senyals que funciona les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any. Això permet atendre qualsevol situació/problema(emergències sanitàries i/o socials, crisis de solitud, crisi d’angoixa, etc.) El sistema s’activa mitjançant el telèfon o un polsador especial que se du sempre damunt.

Funcions

-Incrementar la qualitat de vida de les persones grans i/o discapacitades, facilitant la permanència durant més temps en el seu entorn i evitant internaments.

-Assegurar la intervenció immediata en situacions de crisi per tal de proporcionar seguretat i atenció.

Perfils

Persones majors o discapacitades que viuen soles permanentment o durant gran part del dia i persones en situació de dependència.

Persones majors de 65 anys amb manca de xarxa social o familiar i/o amb dificultat de mobilitat.

Persones majors de 65 anys que per la seva malaltia crònica precisen d’aquest servei per garantir la seva atenció, companyia i seguretat.

Atencions que ofereix

1.Atenció immediata de les alarmes sanitàries i socials per personal especialitzat.

2.Mobilització de recursos propis i aliens.

 1. Seguiment periòdic de l’usuari/ària des de la Central d’Atenció.
 2. Seguiment amb visites personalitzades de personal tècnic.
 3. Instal·lació en el domicili de l’usuari/ària de l’equipament de teleassistència.
 4. Manteniment tècnic i seguiment periòdic del funcionament del terminal.

 

Requisits per accedir-hi:

 • Estar empadronat a Marratxí.
 • No patir malaltia psíquica o discapacitat sensorial que impossibiliti la utilització del dispositiu.

Documentació obligatòria

 1. 1. Sol·licitud segons model oficial
 2. Fotocòpia del DNI
 3. Fotocòpia de la targeta sanitària
 4. Informe mèdic sobre l’estat de salut de la persona usuària

5.Certificat pensió       

6.Certificat de convivència

 

Documentació per valorar el dret a bonificació

 1. Documents acreditatius dels ingressos de tots els membres de la unitat familiar (nòmines, pensions, prestacions, ingressos bancaris, etc.) o declaració jurada dels ingressos.
 2. Fotocòpia de la darrera declaració d’IRPF de tots els membres de la unitat familiar, o bé certificació de no estar obligat/da a fer-la.
 3. Fotocòpia del document bancari a nom del titular de la prestació, on figurin les dades referents al banc i al número de compte corrent.
 4. Fotocòpia dels rebuts de lloguers per ser propietari/ària de béns immobles.
 5. Fotocòpia dels rebuts de despeses de lloguer o hipoteca
 6. Altres documents considerats importants per la valoració.

 

Canal d’accés

Presentació de sol·licitud segons model oficial a qualsevol registre de l’Ajuntament de Marratxí.

Horari d’atenció

Les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any

 

 

Tipus de servei: servei social comunitari bàsic

Entitat proveïdora: administració local

Equipaments/ professionals: els que es defineixen en el decret de serveis d’atenció a les persones grans.

Ràtios i perfils professionals: els que es defineixen en el decret de serveis d’atenció a les persones grans.

 

Estàndards de qualitat: els que es defineixen en el pla de qualitat dels serveis socials de Marratxí i en el pla de qualitat previst a la Llei 4/2009.

El preu del servei municipal de teleassistència és el que està establert a l’Ordenança Fiscal vigent. Aquesta també estableix un barem econòmic per determinar en quines circumstàncies les persones usuàries resten exemptes total o parcialment del copagament del servei.

Garantia de la prestació: prestació garantida

Copagament: sí, segons normativa municipal

Legislació i documentació de referència

-Plec de prescripcions tècniques del servei municipal de teleassistència.

– Llei 4/2009, d’11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears.

-Ordenança reguladora del servei de teleassistència

Descripció

L’escolarització, dels 6 als 16 anys, és obligatòria. Als centres educatius de primària (nins i nines d’entre 6 – 12 anys) es concentra la totalitat de la població infantil del municipi de Marratxí. Marratxí és un municipi dispers amb molts de nuclis de població i diferents zones de residència, cada una amb les seves pròpies característiques i idiosincràsia. Per tant, trobem una gran diversitat de centres educatius repartits per tota la geografia del municipi.

Es proposa, per tant, establir una figura professional referent per poder agilitzar la informació, estalviar recursos i fer eficaç aquesta coordinació amb els diferents centres educatius.

Aquesta figura, l’educador o educadora social, traspassarà la informació o derivacions a l’ES corresponent per zona i, a partir d’aquí, el cas es treballarà en el propi equip del CMSS de la zona, des d’on s’intervindrà amb el cas/família.

Funcions

Prevenir i intervenir en els casos de infància del municipi i les seves famílies per millorar els factors de risc i vulnerabilitat d’aquestes.

 

Perfil

El perfil de la població diana són infants que presentin conductes d’inadaptació social o escolar, fracàs escolar, absentisme, risc d’exclusió escolar o social. Realitzant intervencions conjuntes tant amb el propi infant com amb la seva família, possibilitat la capacitació per la millora de les dificultats, la cobertura de les necessitats que presenten o la assumpció de responsabilitats per al bon desenvolupament dels infants.

Actuacions que ofereix

 • Conèixer els casos d’infància vulnerables de les corresponents zones d’atenció
 • Col·laborar en la detecció i l’abordatge de les dificultats detectades
 • Facilitar, com a figura pont, la informació i coordinació entre els centres ed., les famílies i SS.SS.
 • Col·laborar amb els centres educatius com a figura socioeducativa, detectant necessitats i intervenint de manera preventiva amb les famílies.

 

Canals d’accés

Professional de referència de cada cas

 

Localització del servei        

Serveis Socials Comunitaris Bàsics

Temporalitat

Durada del curs escolar, d’octubre a maig

Tipus de servei: servei social comunitari bàsic

Entitat proveïdora: administració local

Equipaments/equips professionals: tècnics de serveis socials, tècnics de l’EOEP i  professorat dels centres escolars.

Ràtios i perfils professionals: les ràtios seran les que es determinin en el decret de principis generals dels serveis socials comunitaris bàsics.

Estàndards de qualitat: els que es defineixen en el pla de qualitat dels serveis socials de Marratxí.

Garantia de la prestació: prestació garantida

Legislació i documentació de referència

Llei 4/2009 de Serveis Socials de les Illes Balears

Pla de millora dels serveis socials de Marratxí 2016

Reglament municipal de la Unitat de Treball Social de l’Ajuntament de Marratxí

Plec de prescripcions tècniques Marratxí Social

Llei 2019, integral de l’atenció i els drets de la infància i l’adolescència de les Illes Balears

Llei orgànica de l’educació

Descripció

El projecte ESIES es dóna com a resposta al conveni signat entre la Conselleria d’Educació i l’Ajuntament de Marratxí. Mitjançant la presència de el/la educador/a social al centre educatiu, es duen a terme actuacions de caire preventiu i intervencionista com són: consulta general oberta a tots/es joves del centre, tallers socioeducatius de prevenció, tallers grupals i intervenció pròpiament dita dins els IES(permanències).

Finalitats

La finalitat general és desenvolupar una intervenció socioeducativa de prevenció-intervenció-seguiment, on els aspectes socio-educatius-familiars són inseparables.

 • Millorar la convivència en els centres d’educació secundària mitjançant la inclusió de la figura professional de l’educador social.
 • Reforçar la col·laboració entre els centres educatius i les famílies, especialment en els casos en què la situació familiar afecta de manera inadequada al desenvolupament de l’alumne.
 • Aprofitar els recursos comunitaris del municipi per ajudar a prevenir i resoldre situacions de conflicte.

 

Funcions

Preventiva, col·laboradora amb els equips directius i educatius, per la integració de tots els alumnes i alumnes, i pel seguiment d’aquells i aquelles que se troben en situació de risc d’exclusió social, alhora que facilitadora de la relació entre el centre escolar i les famílies.

Adreçada a la comunitat educativa, entesa com: equip directiu, professorat, alumnat, personal no docent, associacions de pares i mares, i famílies.

 

Atencions que ofereix

Consulta general oberta a tot l’alumnat

Tallers socioeducatius de prevenció

Tallers grupals

Permanències (hores d’atenció als casos que presenten dificultats detectades a l’aula)

 

Perfils

Alumnat dels IES d’Educació Secundària Obligatòria del Municipi de Marratxí. Joves d’entre 12 i 16 anys aproximadament.

Canals d’accés

Educadors socials dels serveis socials comunitaris bàsics

 

Localització del servei        

Serveis Socials Comunitaris Bàsics

Temporalització

Durada del curs escolar, d’octubre a maig

Tipus de servei: servei social comunitari bàsic

Entitat proveïdora: administració local

Equipaments/equips professionals: tècnics de serveis socials, i professorat dels centres escolars.

Ràtios i perfils professionals: les ràtios seran les que es determinin en el decret de principis generals dels serveis socials comunitaris bàsics.

Estàndards de qualitat: els que es defineixen en el pla de qualitat dels serveis socials de Marratxí.

Garantia de la prestació: prestació garantida

Legislació i documentació de referència

Llei 4/2009 de Serveis Socials de les Illes Balears

Pla de millora dels serveis socials de Marratxí 2016

Reglament municipal de la Unitat de Treball Social de l’Ajuntament de Marratxí

Plec de prescripcions tècniques Marratxí Social

Conveni de col·laboració entre l’Àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament de Marratxí i la Conselleria d’Educació

Llei 2019, integral de l’atenció i els drets de la infància i l’adolescència de les Illes Balears

Llei orgànica de l’educació

Descripció

El suport educatiu entès com el conjunt d’intervencions que formen la interacció entre el reforç escolar d’unes matèries concretes, conjuntament amb l’aprenentatge de les tècniques d’estudi necessàries, a més del seguiment amb les famílies i les coordinacions i regulacions imprescindibles amb els professionals del sistema educatiu.

 

Funcions

-Proporcionar un espai de suport socioeducatiu per afavorir els aprenentatges dels fills i filles de les famílies usuàries de Serveis Socials.

-Implicar a les famílies en el procés educatiu.

-Prevenir el fracàs escolar.

 

Perfil

Famílies usuàries o amb perfil de Serveis Socials amb fills i filles que estiguin cursant entre 1er i 4rt de primària amb dificultats escolars o d’integració social

Atencions que ofereix

-Reforç escolar d’unes matèries concretes, i seguiment educatiu.

-Intervenció social amb les famílies.

-Intervenció socioeducativa amb els infants per augmentar la seva motivació envers els estudis.

 1. places

Les activitats se distribueixen en grups, que assisteixen a sessions d’una hora i mitja cada una, dos cops per setmana amb un màxim de 8 nins/nines per grup.

Requisits

Cursar entre 1r i 4rt de Primària i ser derivat des dels centres escolars de Marratxí o pels professionals dels serveis socials comunitaris bàsics.

Canal d’accés

Derivació dels centres escolars

Interprofessionalitat

Localització del servei

Les activitats de reforç educatiu se faran als locals municipals disponibles que estiguin ubicats dins el territori.

Horari d’atenció

D’informació: de dilluns a divendres de 9’00 a 14’00h

Del reforç escolar: a concretar segons característiques i configuració dels grups

Tipus de servei: servei social comunitari bàsic

 

Entitat proveïdora: administració local

Equipaments/professionals: Equip de professionals format per personal amb la titulació universitària adient i educadors socials dels serveis socials comunitaris bàsics

Ràtios i perfils professionals: Equip multi professional dotat de persones especialitzades en activitats de suport socioeducatiu per a infants i joves.

 

Estàndards de qualitat: els que es defineixen en el pla de qualitat dels serveis socials de Marratxí.

Garantía de la prestació: segons la disponibilitat pressupostària

Legislació i documentació de referència

Llei 4/2009 de Serveis Socials de les Illes Balears

Llei orgànica d’educació.

Llei 2019, integral de l’atenció i els drets de la infància i l’adolescència de les Illes Balears

Descripció

El programa és una mesura extraordinària d’escolaritat compartida amb activitats de caire pràctic, adreçada a joves i al.lotes matriculats/des a ESO amb un alt risc d’abandonament escolar i en risc social, que duu a terme la Direcció General de Menors de la Conselleria de Benestar Social, amb la col·laboració dels ajuntaments, i la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats.

Funcions

 • Posar en disposició els i les joves perquè puguin assolir els aprenentatges bàsics, instrumentals, laborals i socials que li han de permetre la plena integració social i laboral.
 • Possibilitar la continuïtat dels i de les joves en el sistema educatiu o, en el cas dels i de les alumnes que es trobaven desescolaritzats, el seu retorn.
 • Preparar l’alumne perquè pugui compensar, en la mesura de les seves possibilitats, les mancances produïdes dins el sistema educatiu, en col·laboració amb els professionals del centre educatiu de referència.
 • Treballar els hàbits laborals i les habilitats a partir de l’experiència pràctica que desenvoluparan al llarg de l’estada al programa.
 • Establir un vincle educatiu amb els i les joves que faciliti el treball de les competències personals i transversals necessàries per una incorporació de qualitat al sistema educatiu, social i laboral.

Perfils

Joves i al.lotes de 14 a 16 anys en risc d’exclusió escolar i/o social per als quals les mesures ordinàries i extraordinàries aplicades als centres d’ensenyança secundària no han aconseguit els resultats esperats.

 

Atencions que ofereix

1.Pràctiques formatives a una empresa i/o tallers pràctics d’aprenentatge

2.Assistència al centre educatiu per fer les assignatures instrumentals

3.Suport i seguiment per part del educador/a social del programa i assistència a assignatures transversals

 1. places

Els programes concrets tenen una disponibilitat de 30 places per curs escolar.

Requisits

Per als alumnes de 14 a 16 anys l’assistència a aquest programa es considera transitòria i com a mesura extraordinària d’atenció a la diversitat. Les característiques que han de tenir els alumnes per poder ser admesos al programa són:

1.Edat compresa entre els 14 i 16 anys

 1. Ser resident a Marratxí

3.Estar matriculat a un centre educatiu de Marratxí

4.Tenir expedien obert als serveis socials municipals d’atenció primària

5.Tenir interès per alguna formació pràctica i funcional vinculada al món professional i laboral

Canal d’accés

Educadors socials dels serveis socials comunitaris bàsics

Localització del servei

Es realitza dins els centres educatius i a les empreses col·laboradores.

Horari d’atenció

D’informació: de dilluns a divendres de 9’00 a 14’00 hores

Desenvolupament del programa: de dilluns a divendres de 9 a 14 hores de setembre a juny

Tipus de servei: servei social específic

Entitat proveïdora: administració local

 

Equipaments/Professionals

Equip de la Direcció General de Menors, educadors socials dels SSCB, equips educatius de la Conselleria d’Educació.

Ràtios i perfils professionals: les ràtios seran les que es determinin en el decret de principis generals dels serveis socials comunitaris bàsics.

 

Estàndards de qualitat: els que es defineixen en el pla de qualitat dels serveis socials de Marratxí.

Garantia de la prestació: segons la disponibilitat pressupostària

Legislació i documentació de referència

-Llei 4/2009 de Serveis Socials de les Illes Balears

-Llei 2019, integral de l’atenció i dels drets de la infància i l’adolescència de les Illes Balears.

-Llei orgànica d’educació.

-Decret 67/2008 de 6 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació general dels ensenyaments de l’educació infantil, l’educació primària i l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears.

-Decret 73/2008, de 27 de juny, pel qual s’estableix el currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears.

-Decret 39/2011, de 29 d’abril, pel qual es regula l’atenció a la diversitat i l’orientació educativa als centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics.

-Instruccions de la Conselleria d’Educació pel curs vigent.

-Llei 4/2009 de Serveis Socials de les Illes Balears

Descripció

Un projecte que cerca proporcionar als menors que hagin comès una infracció contemplada a l’Ordenança de Mesures per regular la Promoció, Venda i Consum de begudes alcohòliques de l’Ajuntament de Marratxí , relacionada amb actes incívics, amb repercussió pública, maneres correctives i educatives per reparar la falta comesa i prevenir noves infraccions.

Funcions

Aplicar maneres alternatives de sanció que afavoreixin l’educació en la convivència i la responsabilització dels propis actes.

 

Perfils

Adolescents i joves de 12 a 18 anys que cometen infraccions establertes a l’Ordenança de Mesures per regular la Promoció, Venda i Consum de begudes alcohòliques de l’Ajuntament de Marratxí

Atencions que ofereix

Proporcionar als infractors maneres educatives alternatives a la sanció econòmica, per reparar el dany causat.

Treballar la responsabilització de la falta comesa i conscienciació dels danys causats.

Potenciar l’adquisició de valors i comportaments cívics.

Implicar la comunitat en la resolució de conflictes de convivència ciutadana.

Contribuir a la resolució dels conflictes entre parts.

Requisits

Ser un menor d’edat que ha comès a Marratxí una infracció tipificada a l’ordenança esmentada

Canal d’accés

Serveis socials comunitaris bàsics

Localització del servei

serveis socials comunitaris bàsics

Temporalitat:  segons disponibilitat del tècnics de referència del programa.

Tipus de servei: servei social específic

Entitat proveïdora: administració local

 

Equipaments/Professionals

Educadors socials dels SSCB

Ràtios i perfils professionals: les ràtios seran les que es determinin en el decret de principis generals dels serveis socials comunitaris bàsics.

Estàndards de qualitat: els que es defineixen en el pla de qualitat dels serveis socials de Marratxí.

Garantia de la prestació: garantida

Legislació i documentació de referència

-Llei 4/2009 de Serveis Socials de les Illes Balears

-Llei 17/2006, de 13 de novembre, integral de l’atenció i dels drets de la infància i l’adolescència de les Illes Balears.

-Ordenança de Mesures per regular la Promoció, Venda i Consum de begudes alcohòliques de l’Ajuntament de Marratxí

Descripció

Desenvolupament de tallers adreçats a grups de joves amb necessitats socials específiques i conductes de risc.

Funcions

Prevenir les conductes de risc

Potenciar les habilitats socials

Treballar conductes saludables

Perfils

Adolescents entre 13 i 16 anys amb conductes de risc, i les seves famílies.

Atencions que ofereix

Taller socioeducatiu d’igualtat

Taller de millora d’habilitats socials durant el curs escolar

Taller de millora d’habilitats socials durant l’estiu

Taller d’educació afectivo-sexual

Taller d’hàbits alimentaris i de nutrició

Taller d’ús de xarxes socials

Altres

Canal d’accés

Educadors socials dels serveis socials comunitaris bàsics

Localització del servei

serveis socials comunitaris bàsics

Temporalitat:  segons tipologia i temàtica del taller

Tipus de servei: servei social comunitari

Entitat proveïdora: administració local

 

Equipaments/Professionals

Educadors socials dels SSCB

Ràtios i perfils professionals: les ràtios seran les que es determinin en el decret de principis generals dels serveis socials comunitaris bàsics.

Estàndards de qualitat: els que es defineixen en el pla de qualitat dels serveis socials de Marratxí.

Garantia de la prestació: garantida

Legislació i documentació de referència

-Llei 4/2009 de Serveis Socials de les Illes Balears

-Llei 2019, integral de l’atenció i dels drets de la infància i l’adolescència de les Illes Balears.

Descripció

Servei d’informació i assessorament, assistència en la tramitació pel que fa a totes les qüestions relacionades amb l’habitatge

Funció

Recolzar les persones i famílies en situació de dificultats en referència a l’habitatge.

Perfils

Famílies del municipi hipotecades propietàries d’un únic habitatge el qual usen com a vivenda habitual.

Persones avaladores de préstecs amb garantia hipotecària que, per causes d’impagament, estiguin en risc de perdre la vivenda principal.

Persones consumidores i avaladores que:

 • Detectin qualsevol clàusula o pràctica abusiva en el contracte del préstec o crèdit hipotecari.
 • Se trobin amb dificultats per pagar el préstec o crèdit hipotecari, o preveuen que no podran fer efectius els pagaments en el futur.
 • Hagin rebut la notificació d’inici d’un procediment d’execució hipotecària de la vivenda habitual com a conseqüència de l’incompliment del deutor.

– Persones amb risc de perdre l’habitatge habitual de lloguer.

– Persones amb dificultats per mantenir els serveis de llum, aigua i gas.

 

Atencions que ofereix

Assessorament en les següents matèries:

–          deute hipotecari

–          clàusules o pràctiques abusives en el contracte del préstec o crèdit hipotecari

–          lloguer d’habitatge

 • drets energètics

Canal d’accés

 Directament

Professionals dels SSCB

 

Horari d’atenció

Concertar cita prèvia per atenció els dimarts de 17’00 a 20’00 i els dimecres de 9’00 a 14’00h.

Tipus de servei: servei social específic

Entitat proveïdora: administració local

 

Equipaments/Professionals: advocat especialitzat en habitatge

 

Ràtios i perfils professionals: la pròpia del servei

 

Estàndards de qualitat: els que es defineixen en el pla de qualitat dels serveis socials de Marratxí.

Garantia de la prestació: segons disponibilitat pressupostària

Legislació i documentació de referència

-Llei 4/2009 de Serveis Socials de les Illes Balears

-Pla de Millora de Serveis Socials de Marratxí 2016-2019

Descripció

El servei proporciona atenció a persones i famílies que es troben en situació d’ocupació il·legal d’un habitatge, situació que provoca  dificultats de convivència entre la comunitat, a la vegada que manté i genera escenaris de pobresa i exclusió social.

Funcions

Conèixer la situació actual de l’ocupació il·legal al municipi per detectar les necessitats socials específiques d’aquest grup de població.

Afavorir la desestigmatització social d’aquest col·lectiu mitjançant la participació social   i l’accés a la informació i recursos.

Apropar als serveis socials comunitaris bàsics per recollir necessitats expressades i observades i oferir informació, orientació i assessorament per l’accés a recursos comunitaris.

Perfil

Persones i famílies que es troben en situació d’ocupació il·legal d’un habitatge.

 

Actuacions

 

*Recollida i registre d’informació demogràfica i de problemàtica detectada

– Conèixer la ubicació concreta, temps d’ocupació de l’habitatge, antecedents d’actuacions policials i/o judicials relacionades amb la situació d’ocupació i resultats.

– Identificar el grup o grups de necessitat destacats a l’habitatge ocupat.

– Conèixer si es tracta de persones usuàries habituals dels SSCB de Marratxí i, si n’és

el cas, revisar i actualitzar el seu expedient recollint les seves necessitats socials

actuals.

– Si són persones empadronades a un altre municipi, se establirà el contacte amb els

SSCB corresponents.

– Conèixer les necessitats socials de les persones en situació d’ocupació que no tenen

contacte amb els SSCB.

*Disseny de la resposta des dels SSCB:Atenció a les necessitats detectades

-Estructurar la resposta segons les causes/motivació que fan que les persones “okupes”es trobin en aquesta situació, i segons el grup o grups de necessitat a què pertanyin, poder oferir una resposta a aquestes necessitats des de la intervenció social

directa i indirecta, i des dels nivells individual, familiar i grupal.

-Definir quines ajudes, prestacions econòmiques i tècniques se poden fer servir per

millorar les dificultats socials d’aquestes persones.

Canal d’accés

Serveis socials comunitaris bàsics

 

Horari d’atenció

De dilluns a divendres, segons necessitats del servei

Tipus de servei: servei social específic

Entitat proveïdora: administració local

 

Equipaments/Professionals: tècnic/a de l’equip d’Intervenció comunitària.

 

Ràtios i perfils professionals: ràtio pròpia del servei

 

Estàndards de qualitat: els que es defineixen en el pla de qualitat dels serveis socials de Marratxí.

Garantia de la prestació: segons disponibilitat pressupostària

Legislació i documentació de referència

-Llei 4/2009 de Serveis Socials de les Illes Balears

-Plec de prescripcions tècniques de Marratxí social

Descripció

El projecte esdevé un procés d’ajuda al subjecte, personalitzat i integral per a que sigui capaç de construir el seu propi projecte personal i professional.

 Funcions

Realització d’un itinerari en el qual la persona,  amb l’acompanyament d’un equip professional arriba a millorar el seu nivell d’ocupabilitat i pot aconseguir la incorporació al mercat de treball.

Implicació de les empreses com a participants actius i elements clau en la inserció de col·lectius vulnerables, a través de la sensibilització i implicació de les empreses per a afavorir la inserció del col·lectiu vulnerable.

Perfils

Persones que es troben en situació de vulnerabilitat social, econòmica i personal; fets que impliquen unes majors dificultats a l’hora d’accedir al món laboral.

Atencions que ofereix

Elaboració d’un diagnòstic laboral

Treballar les competències per a la recerca i manteniment del lloc de feina

Disseny d’un itinerari personalitzat d’inserció laboral

Seguiment de la recerca de feina

Seguiment de la inserció laboral

 

Canal d’accés

Per derivació de la treballadora social de zona.

Horari d’atenció

Dimarts de 9’00 a 14’00h

Tipus de servei: servei social específic

Entitat proveïdora: administració local

 

Equipaments/Professionals: orientador/a laboral

 

Ràtios i perfils professionals: tècnic/a especialitzat en orientació laboral

 

Estàndards de qualitat: els que es defineixen en el pla de qualitat dels serveis socials de Marratxí.

Garantia de la prestació: segons disponibilitat pressupostària

Legislació i documentació de referència

-Llei 4/2009 de Serveis Socials de les Illes Balears

Acord de col.laboració amb l’entitat prestadora del servei

Descripció

El projecte pretén afavorir la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat i/o risc social, amb especial incidència en els sectors socials més desfavorits.

Funcions

Dotar i capacitar les persones d’habilitats i competències per entrar en el mercat de treball ordinari i mantenir un potencial lloc de feina.

Prevenir situacions de deteriorament personal

Motivar cap a la recerca activa de feina

Afavorir l’adquisició i manteniment de competències personals, socials i laborals

Perfil

Persones en situació de risc d’exclusió social

 

Actuacions que ofereix

Taller central de recuperació i transformació de mobiliari i objectes.

Taller d’horticultura

Taller de manteniment d’infraestructures i edificis

Tutories individualitzades

Canal d’accés

Tècnics dels serveis socials comunitaris bàsics

Entitats socials i veïnals

 

Horari d’atenció

De dilluns a divendres de 9’00 a 14’00h

Tipus de servei: servei social específic

Entitat proveïdora: administració local

 

Equipaments/Professionals: tècnic/a d’inclusió social i monitor/a d’activitats

 

Ràtios i perfils professionals: els que determinin les bases de la Convocatòria de subvencions per dur a terme projectes adreçats a la població en risc d’exclusió social.

 

Estàndards de qualitat: els que es defineixen en el pla de qualitat dels serveis socials de Marratxí.

Garantia de la prestació: segons disponibilitat pressupostària

 

 

 

 

Legislació i documentació de referència

–  Llei 4/2009 de Serveis Socials de les Illes Balears

– Bases de la Convocatòria de subvencions per dur a terme projectes adreçats a la població en risc d’exclusió social.

Definició

En compliment de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia persona i atenció a les persones en situació de dependència, aquest servei té com a objectiu informar, orientar i assessorar en el procés d’obtenció de la declaració de dependència i en l’accés a les prestacions que aquest sistema preveu.

Des del Servei Bàsic d’Atenció Social, s’atén persones que puguin tenir dubtes o consultes per sol·licitar el reconeixement de la situació de dependència.

El servei gestiona tot el procés per accedir a les ajudes i/o serveis establertes per la Llei de dependència i informa sobre:

 • Requisits d’accés a la valoració de grau, terminis i seguiment dels expedients
 • Ajudes i prestacions que es poden sol·licitar
 • Elaboració del pla individual d’atenció a la persona dependent. S’ajustarà a les necessitats de la persona i dels seus cuidadors
 • Gestió de possibles incidències

 

Destinataris

Persones que es trobin en situació de dependència en alguns dels graus establerts a la llei 39/2006 del 14 de novembre de 2006 de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, segons el Real Decret-Llei 20/2011, de 30 de desembre i segons el Real Decret-Llei 20/2012 del 13 de juliol de 2012.

Canal d’accés

Sol.licitud de cita prèvia amb el/la treballador/a social de Dependència

Horari d’atenció

De dilluns a divendres de 9’00 a 14’00h

Tipus de servei: servei social específic

Entitat proveïdora: administració local

 

Equipaments/Professionals: treballador/a social de dependència

 

Ràtios i perfils professionals: els que determina la Direcció General de Dependència de la Conselleria de Serveis Socials.

 

Estàndards de qualitat: els que es defineixen en el pla de qualitat dels serveis socials de Marratxí.

Garantia de la prestació: garantida

 

Legislació i documentació de referència

-Llei 4/2009 de Serveis Socials de les Illes Balears

-Llei de 39/2006, de 14 de desembre de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.

Descripció

Servei d’acolliment diürn que complementa l’atenció pròpia de l’entorn familiar, amb els objectius d’afavorir la recuperació i el manteniment de l’autonomia personal i social, mantenir la persona en el seu entorn personal i familiar en les millors condicions i proporcionar suport a les famílies en l’atenció a les persones grans dependents.

Funcions

Afavorir la recuperació i el manteniment de l’autonomia personal i social, mantenint la persona en el seu entorn personal, social i familiar en les millors condicions i proporcionar suport a les famílies en l’atenció a les persones grans dependents.

 

Perfils

Persones majors de 65 anys

Persones majors de 55 anys amb discapacitat física

Persones valorades com a dependents, graus I, II i III, segons Resolució de la Conselleria de Serveis Socials  del Govern Balear, que hagin signat el PIA a on els assigni la plaça.

 

Atencions que ofereix

Acolliment i convivència. Manutenció. Atenció personal en les activitats de la vida diària. Higiene personal. Readaptació funcional y social. Recuperació dels hàbits d’autonomia. Suport personal, social i familiar. Seguiment i prevenció de les alteracions de la salut. Les altres funcions establertes per l’ordenament jurídic vigent.

 1. de places: entre 23 i 25

 

Requisits

Ser persona major de 65 anys

Ser persona major de 55 anys amb discapacitat física

Ser persona valorada com a dependent, graus I, II i III, segons Resolució de la Conselleria de Serveis Socials  del Govern Balear, que hagi signat el PIA a on se li assigni la plaça.

Canal d’accés

Treballadores Socials dels SSCB

Treballadora Social del Servei d’Atenció a la Dependència

Localització del servei

Centre de dia Brot de Gínjol

Centre de dia Ca ses Monges

 

Horari d’atenció

De dilluns a divendres, de 9’00 a 17’00h

En preparació l’obertura de caps de setmana

Equipaments/Professionals

L’equip de professionals és pluridisciplicar i està format per un director o directora responsable, un/a responsable higienicosanitari i personal d’atenció directa (professionals amb titulació adient per oferir atenció geriàtrica, animació sociocultural, fisioteràpia, atenció sanitària, psicològica i social).

Ràtios i perfils professionals: els que determina la normativa vigent, el Decret 86/2010, de 25 de juny (modificat pels Decrets 54/2013, de 5 de desembre i 31/2016, de 27 de maig).

 

Estàndards de qualitat: els que es defineixen en el pla de qualitat dels serveis socials de Marratxí.

Garantia de la prestació: garantida

Copagament

 Els preus de copagament de les places de conveni amb Dependència se regiran per la normativa de la Conselleria de Serveis Socials.

El preu de les places municipals se regirà per la normativa municipal vigent.

 

Legislació i documentació de referència

-Llei 4/2009 de Serveis Socials de les Illes Balears

-Llei de 39/2006, de 14 de desembre de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.

– Ordenança reguladora de la taxa per la prestació del servei d’estades diürnes de l’Ajuntament de Marratxí.

Descripció

Subvencions econòmiques o convenis com a mesura per fomentar la realització d’activitats d’utilitat pública i d’interès social.

Funcions

Millorar la situació de les persones i col·lectius amb dificultats social dins l’àmbit de les competències de la Regidoria de Serveis Socials.

Fomentar la col·laboració entre l’administració pública i els particulars i el tercer sector per a la gestió d’activitats d’interès públic.

Perfils

Podran ser entitats beneficiàries d’aquestes subvencions i/o convenis les entitats d’atenció social acreditades que compleixin els requisits que s’estableixin a les convocatòries.

Línies a subvencionar

Les incloses al Pla estratègic de subvencions en vigor.

 

Requisits

Podran ser beneficiàries les entitats jurídiques que compleixin els requisits establerts al BOIB corresponent.

Documentació a aportar

La documentació serà la que es requereixi a la convocatòria anual que serà publicada al BOIB.

 

Canal d’accés

Presentació al Registre general municipal dels projectes en les dates establertes i publicades al BOIB.

Localització del servei

Centre municipal de serveis socials comunitaris bàsics

Registre General de l’Ajuntament de Marratxí

Horari d’atenció

De dilluns a divendres de 9’00h a 14’00 i dijous de 16’30 a 19’30h

Tipus de servei: servei social comunitari bàsic

Entitat proveïdora: administració local

Garantia de la prestació: segons disponibilitat pressupostària

Legislació i documentació de referència

 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 • Pla estratègic de subvencions.
 • Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament de Marratxí.
 • BOIB corresponent a la convocatòria pública anual.

Des de l’àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament de Marratxí es presta un servei d’assessorament gratuït en matèria d´associacionisme, dirigit a totes les entitats socials i/o a les persones interessades en constituir-se com a tal. Si estas interessat/da, sol·licita cita en:

Marratxísocial.tcs@estudi6.com 

Tel: 663-751785